ආයුබෝවන්

නියර ඉන්ටර්මීඩියා විසින් නිර්මාණය කරනු ලබන අන්තර් ක්‍රියාකාරී මාධ්‍ය නිෂ්පාදනයන් තුලින් ප්‍රේක්ෂක ඔබ වෙතට අද්විතීය අන්දමින් ප්‍රවේශ වීමට හැකියාව ලැබීම පිලිබඳ අපි සතුටු වෙමු. ශ්‍රී ලාංකේය සංස්කෘතිය සහ උරුමයේ පොහොසත්කම සන්නිවේදනය වන ආකාරයට සුවිශේෂී දේශීය ආරයකින් යුතුව, සමකාලීන ඩිජිටල් හා අන්තර්ක්‍රියාකාරී තාක්ෂණය උපයෝගී කර ගනිමින් වාණිජමය බහුමාධ්‍ය නිෂ්පාදන, විශේෂයෙන් අධ්‍යාපනික අන්තර්ගතයන්, ඔබ වෙත ඉදිරිපත්කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපි විශේෂිත වෙමු. අපගේ අධ්‍යාපනික අන්තර්ගතයන් අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාත්මක මාර්ගෝපදේශයන් සහිතව, වෘත්තීය අධ්‍යාපනඥයින්ගේ නිවැරදි අධික්ෂණය සහ පර්යේක්ෂණයන්ට අනුව, ඉදිරිපත් කරනු ලබන අතර එම නිර්මාණ ග්‍රන්ථ සහ ජංගම යෙදුම් ආකාරයෙන් ඔබට සමීප කරවීම තුළින් නවමු සහ ආකර්ශනීය අත්දැකීමක් ඔබ වෙත ගෙනෙනු ලබයි. අපගේ නිෂ්පාදන පුළුල් ඩිජිටල් වෙළඳපොළට දොරටුවකි.

අපගේ නිර්මාණයන් පිලිබඳ දැන ගැනීමට මෙන්ම ඔබේ නවමු අදහස් අන්තර්ජාලය හරහා සන්නිවේදනය කිරීමට අප සම්බන්ධ කර ගන්නා ලෙසද, ඔබට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන්නෙමු.

Ayubowan

We are excited to bring you Niyara Intermedia's uniquely Sri Lankan approach to interactive media creation. We specialise in commercial multimedia productions, especially educational content, with a uniquely local flavour that communicates the richness of Sri Lanka's culture and heritage utilizing contemporary digital and interactive technology. Our educational content is immaculately curated and researched, founded on educational psychology guided by our professional educators. We can produce books, virtual reality and mobile apps that enrich your education experience and make it more exciting and engaging. Our products are a gateway to the expanding digital content market.

We invite you to contact us to discover our products and to see how best your can harness them to communicate your brand ideas online.

Mihindu Udawa

This poson poya day experience a novel digital journey into one of the most significant events in Sri Lankan history and culture. A creative offering by Niyara Intermedia. watch now on your PC

© Niyara Intermedia (Pvt) Ltd. 2021